Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký
Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Master Sales of SPA ( M.S.O.SPA)

Sở hữu hệ thống “tư duy gốc rễ” trở thành MASTER SALES ngành Thẩm mỹ đỉnh cao. Học và hiểu về cách vận hành của “quy luật bán hàng” ngành thẩm mỹ….

Thời lượng: Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Học phí: 30.000.000 vnđ/ 1hv

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hà Nội

Thời gian: 06/08/2020

Đăng ký